เมนูหลัก
ITA
 • คู่มือการปฏิบัติงานต่อต้านการทุจริต

 • ระบบสารสนเทศ
  เครือข่ายสาธารณสุข
  เครือข่ายสสอ
  รพ.สต.ในสังกัด

   
    

    ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
    ค้นตามหมวด :     
  21/มิ.ย./2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2562 ( 2078 / )
      ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 9-11 กันยายน 2562 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี็ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี ค่าลงทะเบียน คนละ 2,050 บาท สามารถลงทะเบียนทางเว็บไซด์ ้http://mophconf.moph.go.th ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน - 2
  5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 10 ครั้ง.
  21/มิ.ย./2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย(์National Health R2R Forum) ประจำปี 2562 ( 1500 / )
      ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย(์National Health R2R Forum) ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 31 กรกฏาคม - 2 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมพลูแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น(ค่าสมัครคนละ 1,750บาท)ลงทะเบียนทางเว็บไซด์ WWW.moph.go.thได้ตั้งแต่ วัน
  Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
  17/เม.ย./2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
  “จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย” 8-12 เมษายน 2562 ( 1626 / )
      “จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย” 8-12 เมษายน 2562 รพ.สต.บ้านแม่น้ำค
  Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
  15/พ.ย./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
  ขอเชิญบุคลากรในหน่วยงานเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางฯ ( 1638 / )
      โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชผู้สูงอายุ รุ่นที่3 โดยมีระยะเวลาฝึกอบรม 4 เดือน ระหว่าง วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 - วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ จังหวัดส
  Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
  22/ต.ค./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
  ขอเชิญ เข้าร่วมโครงการ \"เตรียมความพร้อมสอบใบประกอบวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน\" ( 1833 / )
      สมาคมวิชาชีพสาธารณสุข ได้จัดทำโครงการ "เตรียมความพร้อมสอบใบประกอบวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน" เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถให้บุคลากรสาธารณสุขที่มีความประสงค์จะสอบขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน ให้มีความพร้อมก่อนการสอบใบประกอบวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน จำ
  Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
  16/ต.ค./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
  ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการพยาบาลแบบประคับประคองสำหรับพยาบาลประคับประครองประจำหอผู้ป่วย(หลักสูตร 10 วัน) ( 1733 / )
      โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพยาบาลแบบประคับประคองสำหรับพยาบาลประคับประคองประจำหอผู้ป่วย (หลักสูตร 10 วัน) สำหรับอาจารย์พยาบาล ผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง และพยาบาลวิชาชีพที่
  Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
  16/ต.ค./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
  ประชาสัมพันธ์และส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม ( 1636 / )
      สำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดอบรมเผยแพร่ความรู้ และแนวทางในการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่พยาบาลวิชาชีพ บุคลากรในระบบริการ การแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านต่างๆในการปฏิบัติงาน และพัฒนาโรงพยาบาลให้เกิดความก้าว
  Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
  6/มิ.ย./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร \"กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญา และการบริหารพัสดุตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐\" รุ่นที่ ๑ - รุ่นที่ ๓ ( 1764 / )
      ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญา และการบริหารพัสดุตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐" รุ่นที่ ๑ - รุ่นที่ ๓ เพื่อให้บุคลากรภาครัฐดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างดำเนินการไปอย่า
  Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
  6/มิ.ย./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร \"การบริหารการเงินการคลังของหน่วยงานภาครัฐสำหรับผู้ปฏิบัติงานการเงิน\" รุ่นที่ ๑ - รุ่นที่ ๔ ( 1654 / )
      ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "การบริหารการเงินการคลังของหน่วยงานภาครัฐสำหรับผู้ปฏิบัติงานการเงิน" รุ่นที่ ๑ - รุ่นที่ ๔ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับการบริหารงานด้านการเงินการคล
  Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
  6/มิ.ย./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร \"การปฏิบัติงานการเงิน บัญชีของกองทุน เมื่อ พรบ.บริหารทุนหมุนเวียนและกฎหมายที่เกี่ยวข้องมีผลใช้บังคับ\" รุ่นที่ ๑ - รุ่นที่ ๓ ( 1603 / )
      ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "การปฏิบัติงานการเงิน บัญชีของกองทุน เมื่อ พรบ.บริหารทุนหมุนเวียนและกฎหมายที่เกี่ยวข้องมีผลใช้บังคับ" รุ่นที่ ๑ - รุ่นที่ ๓ เพื่อให้บุคลากรภาครัฐมีความเข้าใจแนวคิดหลักการและนโยบายการบัญชีของหน่วยงานภาค
  Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

  กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
  << 1 2 >>


  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปลวกแดง ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140 โทรศัพท์:0-3865-9069 Fax:0-3865-9069
  จัดทำเว็ปไซต์ โดย T4555141@hotmail.com LineID: KXSURAT