หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : ขอเชิญบุคลากรในหน่วยงานเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางฯ
โดย : admin
อ่าน : 1229
พฤหัสบดี ที่ 15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561
พิมพ์ 

โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชผู้สูงอายุ รุ่นที่3 โดยมีระยะเวลาฝึกอบรม 4 เดือน ระหว่าง วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 - วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี สามารถ Download ใบสมัครได้ที่ www.suansaranrom.go.th และส่งใบสมัครไปยัง นางสาวตันติมา ด้วงโยธา กลุ่มพัฒนาวิชาการ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่ วันที่ 29 ตุลาคม 2561 - วันที่ 4 มกราคม 2562